Regulamin


REGULAMIN RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 202
im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
w Warszawie

§ 1

Rada Rodziców działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

3) Statutu Szkoły Podstawowej Nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich w Warszawie.

§ 2

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów, działającym społecznie, wyłonionym w powszechnych wyborach społeczności szkolnej.

2. Rada Rodziców jest jednym z organów szkoły.

CEL I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 3

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców, podejmowanie działań wspierających wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne funkcje Szkoły, współpraca z pozostałymi organami szkoły, a także z instytucjami pozaszkolnymi.

§ 4

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty ;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) opiniowanie przedstawionych przez Radę Pedagogiczną programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników,
5) wyrażenie opinii w kwestii wprowadzenia przez Dyrektora Szkoły obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, a także określenia sytuacji niewymagających jego noszenia przez uczniów.

2. Rada Rodziców może:

1) występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
2) w porozumieniu z dyrektorem szkoły określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach;
3) uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) zachęcać rodziców do aktywnej współpracy dla dobra szkoły i środowiska.

ORGANIZACJA DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

§ 5

1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych (klas oraz oddziałów przedszkolnych). Każda rada oddziałowa może mieć tylko jednego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

2. Na pierwszym plenarnym zebraniu Rada Rodziców wybiera Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami. Wybory nowego członka Prezydium przeprowadzane są zgodnie z §§ 8 i 9.

3. Prezydium Rady Rodziców składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

5. Rezygnacja przedstawiciela rady oddziałowej z prac w Radzie Rodziców musi zostać złożona w formie pisemnej do Prezydium Rady Rodziców.

6. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia przedstawiciela rady oddziałowej z prac w Radzie Rodziców Przewodniczący powiadamia Dyrektora szkoły o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających w danym oddziale zgodnie z §§ 8 i 9.

7. Członkowie Prezydium Rady Rodziców mogą zostać odwołani przez Radę Rodziców z pełnionych funkcji w przypadku niewywiązywania się z powierzonych im obowiązków. Uchwała odwołująca członka Prezydium musi być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności minimum ¾ składu osobowego Rady Rodziców. Wybory nowego członka Prezydium przeprowadza się zgodnie z §§ 8 i 9.

8. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność Członka Rady Rodziców na zebraniach plenarnych traktowana będzie jako jego rezygnacja z pracy w Radzie Rodziców. W takim przypadku Rada Rodziców podejmuje uchwałę o odwołaniu Członka Rady Rodziców z Rady.

9. Członkowie Prezydium pełnią swoje funkcje przez czas określony ich kadencją w Radzie Rodziców.

10. Rezygnacja Członka Prezydium z pełnionej funkcji musi być złożona w formie pisemnej.

§ 6

1. Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania funduszy przez Radę Rodziców podlega kontroli przez Komisję Rewizyjną jeśli zostanie ona utworzona.

2. Komisja Rewizyjna zostaje wybrana na plenarnym zebraniu rad oddziałowych (klas i oddziałów przedszkolnych).

3. Wybory do Komisji przeprowadzane są zgodnie z §§ 8 i 9.

4. Komisja Rewizyjna składa się z czterech osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego.

5. Członkowie Rady Rodziców nie mogą zasiadać w Komisji Rewizyjnej.

§ 7

1. Kadencja przedstawiciela klasowej rady oddziałowej w Radzie Rodziców trwa cztery lata.

2. Kadencja przedstawiciela przedszkolnej rady oddziałowej w Radzie Rodziców trwa jeden rok.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ I JEJ ORGANY

§ 8

1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.

2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są przy obecności przynajmniej połowy jej składu.

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub Komisji.

5. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Rodziców podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności minimum ¾ składu osobowego Rady Rodziców.

6. Treść podejmowanych uchwał stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Rady Rodziców. Przyjęte uchwały wraz z listą obecności podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.

7. Listę uczestników posiedzenia danego organu stanowiącą załącznik do protokołu sporządza każdorazowo Sekretarz lub Przewodniczący Rady Rodziców.

8. Zebrania są protokołowane. Za protokólarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Rady Rodziców.

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 9

1. Wybór przedstawiciela rady oddziałowej (klas i oddziałów przedszkolnych) do Rady Rodziców odbywa się w danym roku szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców uczniów. Przedstawiciel wybierany jest w głosowaniu tajnym.

2. Wybory do Rady Rodziców mają charakter uzupełniający i organizowane są zawsze w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych oraz w klasach starszych w przypadku upłynięcia kadencji przedstawiciela klasy.

3. W przypadku rezygnacji lub odwołania przedstawiciela rady oddziałowej z Rady Rodziców w trakcie trwania roku szkolnego wybory odbywają się na najbliższym zebraniu rodziców uczniów.

4. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się, w zależności od decyzji zebranych, w głosowaniu tajnym albo jawnym.

5. Osoby zgłoszone do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

6. Do Prezydium Rady Rodziców w drodze głosowania wybierani są kolejno: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady.

7. W Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego Komisji.

8. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów zarządza się ponowne głosowanie.

RAMOWY PLAN PRACY RODZICÓW

§ 10

1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Rodziców nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek złożony do Prezydium Rady przez rady oddziałowe co najmniej dwóch klas, Dyrektora szkoły oraz Radę Pedagogiczną.

3. Posiedzenia Rady Rodziców prowadzone są przez Przewodniczącego Rady.

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Rodziców nie może czasowo wykonywać obowiązków, obowiązki te przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Rodziców.

§ 11

Na posiedzenia Rady Rodziców Przewodniczący może zapraszać Dyrektora szkoły lub inne osoby nie będące Członkami Rady.

§ 12

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi, sprawozdawczymi posiedzeniami Rady Rodziców.

2. Komisja Rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezydium Rady Rodziców, rad oddziałowych oraz grupy rodziców uczniów liczącej nie mniej niż 1/3 ogółu rodziców uczniów w szkole.

3. Ustalenia Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwały.

4. Uchwała Komisji Rewizyjnej przedstawiana jest Prezydium Rady Rodziców na posiedzeniu plenarnym Rady lub podmiotom, które wnioskowały o zwołanie Komisji.

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

§ 13

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wsparcie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1) ze składek rodziców uczniów;

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji;

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły dla Rodziców i społeczności szkolnej.

2. Rada Rodziców uchwala na początku każdego roku szkolnego sugerowaną wysokość miesięcznej składki rodziców uczniów.

3. Wpłaty składek rodziców uczniów są dobrowolne i mogą być dokonywane w kwocie innej niż sugerowana.

4. Składki rodziców uczniów mogą być:

1) zbierane przez skarbników rad oddziałowych;

2) zbierane przez kasjera Rady Rodziców;

3) wpłacane przez rodziców uczniów bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

5. Składki rodziców uczniów zbierane przez skarbników rad oddziałowych należy wpłacać na konto Rady Rodziców albo wraz z listą wpłacających składkę przekazać do kasjera Rady Rodziców.

6. W przypadku wpłaty składki na konto, potwierdzenie wpłaty wraz z listą wpłacających składkę należy przekazać do Prezydium Rady Rodziców.

§ 14

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących ze składek rodziców uczniów odbywa się na podstawie „Ramowego planu wydatków Rady Rodziców na rok szkolny” zatwierdzanego każdorazowo przez Radę Rodziców.

2. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodziców uczniów w szczególności na:

1) pomoce materialne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywienia, zakupu odzieży, podręczników;

2) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień szkoły, festyny sportowo-rekreacyjne, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.;

3) współfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań oraz kół sportowych;

4) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;

5) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców;

6) zakup niektórych środków opatrunkowych i leków;

7) inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż ze składek rodziców uczniów uzależnione jest od woli ofiarodawców.

4. Środki Rady Rodziców, o których mowa w ust. 3 mogą być przeznaczone na inne, niż określone w ust. 2 cele. Cel wydatkowania środków powinien być ustalony przez Radę Rodziców oraz Dyrektora szkoły.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RADY RODZICÓW

§ 15

1. Do regulowania zobowiązań finansowych upoważnieni są Członkowie Prezydium Rady Rodziców z zastrzeżeniem ustępu 1a.

1a) Płatności dokonywane z rachunku bankowego Rady Rodziców każdorazowo muszą być potwierdzone przez dowolnych dwóch Członków Prezydium.

2. Do obsługi księgowo-finansowej Rada Rodziców może zatrudnić biuro rachunkowe albo księgowego oraz kasjera.

3. Rada Rodziców opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności obsługi księgowo-finansowej.

4. Bezpośredni nadzór obsługi księgowo-finansowej pełni Przewodniczący Rady Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców zakłada bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu lokowania na nim środków Rady oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

6. Zasady rachunkowości oraz obiegów dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora szkoły lub organów nadrzędnych w przypadku utrudniania wykonywania jej zadań oraz ma prawo oczekiwać wyczerpujących wyjaśnień.

§ 17

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej Nr 202
02-645 Warszawa, ul. Janka Bytnara 19

§ 18

Rada Rodziców posługuje się numerem NIP: 521-31-00-082

§ 19

1. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie określonym w § 8 niniejszego regulaminu.

2. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły.

3. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin podpisuje Prezydium Rady Rodziców i Dyrektor Szkoły.

§ 20

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby wymienione w § 19 ustęp 3.